Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom rezervačného systému VelkyVoz.sk je Bofirex s.r.o. so sídlom Bajzova 48A, 01001 Žilina IČO: 47226587, IČ-DPH: SK2023804508.
Kontaktná osoba prevádzkovateľa: Ing. Peter Pečalka, Bajzova 48A, 01001 Žilina, 0918620138, info@velkyvoz.sk.
Tento IS je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom: 5852.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na tovar a služby ponúkané prevádzkovateľom najmä prostredníctvom webovej stránky VelkyVoz.sk a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Dotknutá osoba je akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar alebo služby ponúkané prevádzkovateľom, alebo akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky prevádzkovateľa.

Osobné údaje prevádzkovateľ zhromažďuje nasledovným spôsobom a získava uvedené kategórie osobných údajov:
– Registráciou na webovej stránke VelkyVoz.sk: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, informácie o on-line nákupoch a rezerváciách,  prihlasovacie údaje a heslo.
– Nákupom tovaru alebo rezerváciou prenájmu na webovej stránke VelkyVoz.sk: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, informácie o on-line nákupoch a rezerváciách.
– Rezerváciou prenájmu zaslaním e-mailu, telefonicky, osobne alebo inou obvyklou formou: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa.
– Vyplnením podrobného dotazníka: číslo dokladu totožnosti, číslo vodičského preukazu, priezvisko blízkej osoby, telefónne číslo blízkej osoby.
– Registráciou pre spotrebiteľské súťaže: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa.
– Registráciou pre odber informácií o novinkách: e-mailová adresa.
– Prehliadanie webových stránok prevádzkovateľa: informácie o online správaní počas prehliadania webových stránok, informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby prevádzkovateľa.
– Monitorovanie vozidiel prevádzkovateľa globálnym polohovacím systémom: vo vozidlách prevádzkovateľa je zabudovaný systém na sledovanie polohy vozidiel, ktorý zaznamenáva polohu vozidla v reálnom čase a tento záznam je v ňom uložený.

Právny základ spracúvania osobných údajov je primárne založený na právnom vzťahu prevádzkovateľa a dotknutej osoby, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia). Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo tretej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). V niektorých prípadoch môže prevádzkovateľ požiadať dotknutú osobu o poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a v takom prípade budú osobné údaje spracované iba s výslovným súhlasom dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

Spracúvanie osobných údajov podľa  (čl. 6 ods. 1 písm.
– a) Nariadenia) využíva prevádzkovateľ na to, aby umožnil potenciálnym klientov a zákazníkom odber informácii o novinkách bez toho, aby sa registrovali pre akékoľvek služby prevádzkovateľa, alebo kúpili akýkoľvek tovar. Dotknutá osoba sa môže prihlásiť sa na odber takéhoto newslettra, prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ bude výlučne na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby informovať o ponuke svojich tovarov, služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach.
– b) Nariadenia) je predovšetkým za účelom sprístupnenia tovarov a služieb prevádzkovateľa, ako je využívanie webových stránok, rezervačného systému, e-shopu, či účasť v spotrebiteľských súťažiach. Osobné údaje sú potrebné za účelom spracovania objednávok, rezervácií, spracovania používateľských účtov, doručenia tovaru, alebo poskytnutia služby, riešenia sťažností, uplatňovania práv a právnych nárokov. Informácie o polohe vozidiel a teda aj o polohe nájomcu vozidla prevádzkovateľ využíva za účelom ochrany svojho majetku.
– f) Nariadenia) je predovšetkým v súvislosti s registráciou alebo nákupmi dotknutej osoby prostredníctvom e-shopu, rezervačného systému, či účasťou v našich spotrebiteľských súťažiach, aby dotknuté osoby mohli byť  informované o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom noviniek zasielaných e-mailom.  Osobné údaje využíva prevádzkovateľ aj na spravovanie webstránky a na zlepšovanie svojich služieb a tovarov a svojho know-how.

Niektoré osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytovať subjektom, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi služby. Od všetkých takýchto poskytovateľov prevádzkovateľ vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali ich na vlastné marketingové účely. Ide napríklad o nasledovné subjekty: technologické služby (správa výpočtovej techniky, webhosting), spracovanie platieb, doručovateľské a kuriérske služby, spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v mene prevádzkovateľa, služby vedenia účtovníctva, spoločnosti, ktoré prevádzkujú monitoring vozidiel. Niektorí poskytovatelia služieb prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach napr. spoločnosti Facebook, Google. Niektoré osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:
– Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
– Právo na prístup k osobným údajom.
– Právo na opravu osobných údajov.
– Právo na vymazanie (právo na zabudnutie).
– Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
– Právo na prenosnosť údajov.
– Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba má tiež právo uplatniť si všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu prevádzkovateľa uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Pravidlá ochrany osobných údajov zmeniť alebo doplniť. Takáto zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez výslovného súhlasu dotknutej osoby nedotkne jej práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Tieto pravidlá ochrany osobných sú platné od 25. 5. 2018

Nákupný košík