Všeobecné zmluvné podmienky

 • pre nájom obytného vozidla
 • pre nájom hnuteľnej veci

Všeobecné zmluvné podmienky pre nájom obytného vozidla

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky pre nájom obytného Vozidla (ďalej len „VZP“) bližšie upravujú obchodný vzťah vzniknutý na základe Zmluvy o prenájme obytného Vozidla (ďalej len „Zmluva“) uzavretej medzi spoločnosťou Bofirex s.r.o., Bajzova 48A, 010 01 Žilina, IČO: 47226587, DIČ: 2023804508, IČ-DPH: SK2023804508 (ďalej len „Bofirex s.r.o.“) ako prenajímateľom (ďalej len „Prenajímateľ“) a druhým účastníkom Zmluvy ako nájomcom (ďalej len „Nájomca“) a spoločne s Prenajímateľom (ďalej len „Účastníci“ a každý samostatne ako „Účastník“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
  2. Bofirex s.r.o. je oprávnená ponúkať Vozidlá, prijímať a spracovávať objednávky prenájmov Vozidiel zmluvných partnerov na základe zmlúv o sprostredkovaní. V takomto prípade Bofirex s.r.o. je Prenajímateľom iba vo fáze spracovania objednávky a prijatia zálohových platieb od Nájomcu. Všetky ostatné práva a povinnosti Prenajímateľa prechádzajú na zmluvného partnera v zmysle zmluvy o sprostredkovaní.
  3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a VZP je aj preberací protokol pre odovzdanie a vrátenie Vozidla.
  4. Všetky ceny uvedené najmä v Zmluve, VZP, na webovej stránke VelkyVoz.sk sú uvádzané vrátane Dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
  5. Predmetom Zmluvy je prenájom obytného vozidla (ďalej len „Vozidlo“) opísaného v Zmluve a v preberacom protokole vrátane zariadenia a vybavenia Vozidla.
  6. Nájomca zaslaním záväznej rezervácie a uhradením celej alebo časti zálohy na prenájom vyjadruje súhlas s týmito VZP akceptuje tieto VZP, ktoré sa tým stávajú pre Účastníkov záväzné.
 2. Základné podmienky
  1. Doba nájmu Vozidla je minimálne 3 dni a minimálne 7 dní počas letných školských prázdnin, ak sa Účastníci nedohodli inak.
  2. Nájomca musí byť držiteľom vodičského preukazu príslušnej skupiny pre Vozidlo minimálne 3 roky. Pri prevzatí Vozidla musí Nájomca predložiť Prenajímateľovi k nahliadnutiu občiansky preukaz alebo cestovný pas a vodičský preukaz.
  3. Spolu s Nájomcom sú oprávnení Vozidlo riadiť alebo viezť najviac ďalší dvaja vodiči. Každý ďalší vodič musí byť držiteľom vodičského preukazu príslušnej skupiny pre Vozidlo minimálne 3 roky. Mená ďalších vodičov budú zaznamenané v preberacom protokole ako oprávnené osoby k vedeniu Vozidla.
  4. Ak je Nájomcom právnická osoba, pri prevzatí Vozidla predloží štatutár osobné doklady rovnako ako je uvedené v bode 2.2 a súčasne so Zmluvou podpíše aj zmluvu o ručení, ktorou sa zaviaže k uspokojeniu záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi v prípade, že tieto nevysporiada samotný Nájomca.  Zmluva o ručení podľa predchádzajúcej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ak Vozidlo nepreberá priamo štatutár, ale ním poverená osoba, odovzdá Prenajímateľovi štatutárom podpísané a notárom overené plnomocenstvo na zastupovanie Nájomcu na prenájom Vozidla a následne predloží všetky doklady ako je uvedené v bode 2.2 a vyššie v tomto bode.
 3. Rezervácia Vozidla
  1. Objednávku prenájmu Vozidla zasiela Nájomca Prenajímateľovi najmä vyplnením on-line rezervačného formulára na webovej stránke VelkyVoz.sk, alebo zaslaním elektronickou poštou na adresu pozicovna@velkyvoz.sk alebo telefonicky alebo iným obvyklým spôsobom.
  2. Ak Nájomca zaslal Prenajímateľovi objednávku vyplnením on-line rezervačného formulára vyplneného na webovej stránke VelkyVoz.sk, obratom obdrží rezervačnú zálohovú faktúru a súčasne je termín zvoleného Vozidla v rezervačnom systéme rezervovaný pre Nájomcu. Ak Nájomca využil inú formu zaslania objednávky, spracovanie objednávky bude manuálne a bude vykonané najneskôr do nasledovného pracovného dňa po prijatí objednávky a v tejto lehote pošle Prenajímateľ Nájomcovi rezervačnú zálohovú faktúru a súčasne rezervuje termín zvoleného Vozidla v rezervačnom systéme pre Nájomcu. Ak Nájomca využije inú formu zaslania objednávky ako on-line rezervácie, berie na vedomie, že on-line rezervácie iných nájomcov majú prednosť pred jeho objednávkou a tento stav platí až do vytvorenia a zaslania rezervačnej zálohovej faktúry Nájomcovi Prenajímateľom.
  3. Pripísaním rezervačnej zálohy Nájomcu na bankový účet Prenajímateľa v termíne splatnosti sa stáva rezervácia pre Účastníkov záväznou. Neuhradením rezervačnej zálohy Nájomcom v termíne splatnosti má Prenajímateľ právo rezerváciu v rezervačnom systéme zrušiť.
  4. Prenajímateľ je oprávnený zrušiť záväznú rezerváciu v prípade ak sa rezervované Vozidlo stane po rezervácii nepoužiteľným na svoj účel pre jeho závažné nepredvídateľné poškodenie a ak je súčasne predpoklad, že do začiatku prenájmu sa nepodarí poškodenia odstrániť. Ak sa nepodarí Účastníkom dohodnúť na náhradnom riešení ako napr. posun termínu, náhradné Vozidlo a iné, uhradí Prenajímateľ Nájomcovi zaplatené zálohy prevodom na bankový účet najneskôr do 7 dní od zrušenia záväznej rezervácie. Nájomca nie je oprávnený, pri zrušení záväznej rezervácie Prenajímateľom, domáhať sa akejkoľvek náhrady škody.
  5. Cena nájmu a ďalších služieb spojených s nájmom Vozidla sú splatné v lehotách uvedených v zálohovej faktúre. Ak nebude zálohová platba pripísaná na účet Prenajímateľa najneskôr do 7 dní po dátume splatnosti uvedenom v zálohovej faktúre, má sa za to, že Nájomca zrušil záväznú rezerváciu viac ako 28 dní pred začiatkom prenájmu.
  6. V prípade zrušenia záväznej rezervácie Nájomcom bude Prenajímateľ účtovať Nájomcovi poplatok za zrušenie záväznej rezervácie (storno poplatok) vo výške:
   • 25 €, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 56 dní pred začiatkom prenájmu,
   • 25% z celkovej základnej ceny prenájmu Vozidla, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 28 dní pred začiatkom prenájmu a menej alebo rovno 56 dní pred začiatkom prenájmu,
   • 50% z celkovej základnej ceny prenájmu Vozidla, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 14 dní a menej alebo rovno 28 dní pred začiatkom prenájmu,
   • 75% z celkovej ceny prenájmu Vozidla, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 1 deň pred začiatkom prenájmu a menej alebo rovno 14 dní pred začiatkom prenájmu.
   • Neprevzatím Vozidla, neskorším prevzatím Vozidla na začiatku prenájmu ani predčasným vrátením Vozidla pred koncom prenájmu nevzniká Nájomcovi nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu ani nevzniká nárok na uplatnenie storno poplatkov.
  7. Kaucia tvorí vratnú zálohu a Prenajímateľ je oprávnený započítať ju so skutočnými nákladmi na odstránenie vzniknutej škody v prípade straty a/alebo poškodenia Vozidla alebo jeho časti nekrytého poistnými podmienkami a/alebo v prípade straty a/alebo poškodenia zariadenia, vybavenia a príslušenstva Vozidla. Kaucia môže byť použitá aj na krytie poplatkov a/alebo pokút vyplývajúcich z používania Vozidla Nájomcom v čase od prevzatia až po vrátenie Vozidla. Kaucia môže byť použitá aj na krytie poplatkov a/alebo pokút vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VZP. Výška škody je stanovená najmä cenami tovaru uvedenými v aktuálnom katalógu MOVERA, skutočnými nákladmi na opravu, na základe poistného plnenia poisťovňou alebo ich kombináciou. V prípade, že škodu nie je možné vyčísliť, je Prenajímateľ oprávnený zadržať celú kauciu až do doby úplného doriešenia a vyčíslenia škodovej udalosti najviac však na dobu 9 mesiacov od dátumu vrátenia Vozidla. V prípade, ak podá Prenajímateľ žalobu o náhradu škody na súd (všeobecný alebo rozhodcovský), predlžuje sa doba zadržania kaucie až do skončenia súdneho konania. Ak je výška škody vyššia ako hodnota kaucie, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi rozdiel na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 7 dní. Kaucia je vo výške 1000,- €. Prenajímateľ je povinný vyúčtovať a vrátiť Nájomcovi kauciu najneskôr do 7 dní odo dňa vrátenia Vozidla, pokiaľ nie je Prenajímateľom zadržaná v zmysle ustanovení Zmluvy a týchto VZP.
 4. Preberanie Vozidla
  1. Miesto preberania Vozidla je, ak sa Účastníci nedohodnú inak, v prevádzke prenajímateľa, ktorej adresa je zverejnená na webovej stránke VelkyVoz.sk. V prípade sprostredkovaného prenájmu je mesto preberania uvedené v názve Vozidla v ponuke na webovej stránke VelkyVoz.sk a presnú adresu a kontakt obdrží Nájomca od Prenajímateľa po potvrdení rezervácie pripísaním rezervačnej zálohy Nájomcu na bankový účet Prenajímateľa podľa bodu 3.3.
  2. Štandardný čas odovzdania Vozidla je v prvý deň prenájmu od 12:00 hod. a čas vrátenia Vozidla do 12:00 hod. v posledný deň prenájmu. Presné časy preberania Vozidla si Účastníci dohodnú minimálne jeden deň pred preberaním Vozidla. V prípade dovozu a/alebo odvozu Vozidla na dohodnuté miesto sa čas potrebný na dovoz a/alebo odvoz započítava do doby prenájmu Vozidla.
  3. Prenajímateľ sa zväzuje odovzdať Vozidlo Nájomcovi v stave spôsobilom na prevádzku na pozemných komunikáciách s platnou technickou kontrolou, s platnou emisnou kontrolou, platným povinným zmluvným poistením, platným havarijným poistením pre územie celej Európy. Všetky uvedené dokumenty musia mať platnosť minimálne do posledného dňa nájmu.
  4. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Vozidlo Nájomcovi čisté, s plnou nádržou pohonných hmôt, s predpísanými obsahmi prevádzkových náplní (brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina a podobne), s plnou nádržkou vody do ostrekovačov, s plnou nádržou čistej vody ak Nájomca nežiadal iné množstvo, s prázdnou nádržou na odpadovú vodu, s prázdnou a čistou WC kazetou, s minimálne jednou plnou fľašou propánu, s platnou elektronickou diaľničnou známkou platnou na území Slovenskej republiky. V prípade dovozu Vozidlo odchádza čisté z z miesta preberania uvedeného v bode 4.1.
  5. Napriek maximálnej starostlivosti Prenajímateľa o nádrž na čistú vodu a vodovodné potrubia, nedokáže Prenajímateľ zaručiť aby bola voda pitná počas celej doby prenájmu. Nájomca berie na vedomie, že voda vo vodovodnom systéme Vozidla nie je určená na konzumáciu. Takéto odporúčanie uvádza aj výrobca obytnej nadstavby.
  6. Prenajímateľ Nájomcovi vysvetlí funkcie a bezpečné ovládanie Vozidla a jednotlivých zariadení najmä plynových zariadení a spotrebičov, elektrických zariadení a spotrebičov, použitie vody (plnenie, vyprázdňovanie) a iné. Prenajímateľ súčasne informuje Nájomcu o technickom stave, prípadných poškodeniach a nedostatkoch na Vozidle, na jeho zariadeniach a výbave. Tieto poškodenia a nedostatky musia byť uvedené v preberacom protokole. Zaškolenie je v rozsahu cca 1 hod. Nájomca je povinný toto zaškolenie absolvovať.
  7. Nájomca je povinný zaškoliť všetkých členov posádky Vozidla v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom bode.
  8. Nájomca sa zaväzuje Vozidlo vrátiť Prenajímateľovi nepoškodené, vyčistené (najmä kúpeľňu s WC, kuchyňu vrátane kuchynských spotrebičov a riadu, nábytok, podlahu, kempingové vybavenie, čelné a bočné sklá a zrkadlá kabíny), s plnou nádržou pohonných hmôt, s prázdnou nádržou na odpadovú vodu, s prázdnou a čistou WC kazetou. V prípade porušenia tohto bodu alebo jeho časti je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu pre každý jeden nasledovný prípad samostatne: znečistené WC a/alebo nevyprázdnená WC kazeta 50,- €, veľmi znečistený interiér  (blatom, živicou, farbou, lepidlom a pod.)  200,- €, znečistené okná 25,- €, veľmi znečistená karoséria 50,- €, nevyprázdnená nádrž na odpadovú vodu 10,- €, nedoplnené PHL 25,- € plus cena PHL, strata/poškodenie tlakovej nádoby 60,- €; strata alebo použitie sady na opravu defektu 100,- €, strata alebo použitie reflexnej vesty 5,- €, strata alebo použitie lekárničky 20,- €, strata alebo poškodenie kľúča od kabíny a spínacej skrinky 300,- €, strata alebo poškodenie kľúča od obytnej nadstavby 50,- €. Nájomca ďalej zodpovedá za škodu, ktorá Prenajímateľovi vznikne v prípade straty dokladov od Vozidla, prípade, že doklady Vozidla budú zadržané orgánom verejnej moci z dôvodu spôsobeného Nájomcom alebo z dôvodu, za ktorý je Nájomca zodpovedný.. Ak cena za náhradu škody v týchto VZP nie je uvedená, je Nájomca povinný uhradiť skutočnú škodu vyčíslenú dodatočne na základe skutočných nákladov. V tomto prípade je Prenajímateľ oprávnený zadržať kauciu až do úplného doriešenia a vyčíslenia skutočnej škody.
  9. Ak Nájomca vráti Vozidlo znečistené, za škody zistené po vrátení Vozidla zodpovedá Nájomca aj keď nebudú uvedené v preberacom protokole. Lehota na uplatnenie takto zisteného poškodenia je najviac 48 hodín od času prevzatia Vozidla Prenajímateľom. To isté platí aj pre škody, ktoré nie sú zrejmé a viditeľné.
  10. Kontrola a prevzatie Vozidla pri vrátení Vozidla Nájomcom Prenajímateľovi trvá cca 30 minút. Nájomca je povinný tento čas strpieť.
  11. Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvný poplatok za oneskorené vrátenie Vozidla a to 25,- € za každú začatú hodinu po uplynutí doby nájmu až do času vrátenia Vozidla.
  12. Pokiaľ Nájomca pri odovzdaní Vozidla neuvedie inak, platí, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, v dôsledku ktorých by v súvislosti s používaním Vozidla počas doby nájmu mohla Prenajímateľovi do budúcna vzniknúť škoda.
 5. Ostatné práva a povinnosti Účastníkov
  1. Nájomca sa zaväzuje Vozidlo používať na cestovanie (prepravu osôb a ich osobných vecí) a obytné účely, pričom nesmie prepravovať viac osôb ako je uvedené v technickom preukaze Vozidla. Všetky osoby vo Vozidle musia byť počas jazdy riadne pripútané bezpečnostnými pásmi. Nájomca zodpovedá za seba a za členov posádky za dodržiavanie všetkých právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na čas a miesto jazdy a pobytu, za ktorých porušenie nesie plnú právnu zodpovednosť. V prípade, ak bude počas trvania nájmu spáchaný v súvislosti s prevádzkou Vozidla trestný čin alebo priestupok, resp. iné neoprávnené konanie, zodpovedá za následky s nimi spojené v celom rozsahu Nájomca. Uvedenej zodpovednosti sa nemožno zbaviť.
  2. Predmet nájmu je zakázané požívať v rozpore s účelom, na ktorý slúži a to najmä:
   • na prepravu tovarov alebo iného nákladu ako napr. stavebný materiál, iný ťažký materiál, chemické, horľavé, výbušné, prašné, zapáchajúce, inak znečisťujúce látky,
   • na prepravu tovarov a vykonávanie služieb, ktoré sú v štáte používania Vozidla zakázané (zbrane, omamné látky atď.), alebo ktoré je podľa colných predpisov daného štátu zakázané prevážať a dovážať
   • na prepravu Nájomcovi neznámych osôb, ktoré netvoria posádku Vozidla (stopári, cestujúci za odplatu a podobne),
   • na prepravu zvierat, pokiaľ na ňu nedostane výslovný súhlas od Prenajímateľa,
   • na ťahanie iného Vozidla alebo prívesu,
   • v rámci automobilových športových podujatí,
   • vodičom pod vplyvom alkoholu a/alebo iných omamných látok.
  3. Prenajímateľ nezodpovedá za stratu, škodu alebo krádež osobného vlastníctva Nájomcu alebo predmetov prinesených do predmetu nájmu Nájomcom a/alebo ostatnými členmi posádky.
  4. Nájomca je zodpovedný za veci prinesené do predmetu nájmu ním samotným, ostatnými členmi posádky a/alebo tretími osobami počas doby prenájmu.
  5. Nájomca zodpovedá za udalosti, ktoré by mohli mať finančný alebo morálny dopad na Prenajímateľa alebo Vozidlo.
  6. Nájomca hradí všetky náklady najmä na pohonné hmoty, diaľničné a mýtne  poplatky, parkovné, pokuty a iné poplatky súvisiace s používaním Vozidla počas celej doby trvania nájmu. Ak bude Prenajímateľovi doručená pokuta alebo iné poplatky súvisiace s používaním Vozidla v čase prenájmu, Prenajímateľ je povinný ich v lehote splatnosti uhradiť a súčasne fakturovať Nájomcovi spolu s administratívnym poplatkov v hodnote 25,- €.. Nájomca je povinný takto vzniknuté náklady Prenajímateľa uhradiť v plnej výške v lehote 7 dní od dátumu doručenia faktúry.
  7. Nájomca je povinný uhradiť prípadné pokuty, poplatky a iné sankcie súvisiace s používaním predmetu nájmu počas celej doby prenájmu a to aj v prípade, ak je riešená po skončení nájmu.
  8. Nájomca je zodpovedný za všetky škody, ktoré vzniknú neprimeraným používaním predmetu nájmu a sú spôsobené ním samotným, členmi posádky a/alebo tretími osobami, odhliadnuc od bežného opotrebenia.
  9. Nájomca sa zaväzuje rešpektovať absolútny zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa v predmete nájmu. Výnimku tvorí použitie zabudovaného plynového variča. Ak Nájomca počas doby prenájmu poruší toto ustanovenie, je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- €.
  10. Prenajímateľ je oprávnený kontrolovať polohu Vozidla systémom určenia polohy (GPS).
  11. Nájomca sa zaväzuje cestovať Vozidlom len do krajín uvedených v preberacom protokole. Za vjazd do inej krajiny ako je uvedené v preberacom protokole je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu v hodnote 200,- € za každú jednu krajinu. Pre určenie trasy cesty je rozhodujúci záznam zo systému určenia polohy (GPS).
  12. Vjazd Vozidlom mimo územie Európy a do nasledovných krajín a oblastí je zakázaný: Albánsko, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Autonómny kraj Kosovo a Metohija (časť Srbska), Turecko a Ukrajina a do krajín a oblastí s 2. a vyšším Stupňom cestovného odporúčania zverejneným Ministerstvom zahraničných vecí SR na webovej stránke mzv.sk. Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu 3000,- € ak poruší ustanovenie tohto bodu. Pre určenie trasy cesty je rozhodujúci záznam zo systému určenia polohy (GPS).
  13. V prípade opustenia Vozidla je Nájomca povinný všetky okná a dvere riadne zatvoriť, zaistiť a/alebo zamknúť a markízu stiahnuť do prepravnej polohy.
  14. Vozidlo sú oprávnení viezť a užívať len Nájomca a osoby oprávnené na vedenie Vozidla, ktoré sú uvedené v preberacom protokole Vozidla. Iné osoby nie sú oprávnené k vedeniu Vozidla. Ak dôjde ku škode na predmete nájmu počas vedenia osobou neoprávnenou na vedenie Vozidla, Nájomca je povinný znášať náklady na škody nekryté poistnou zmluvou v plnom rozsahu a súčasne je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi ušlý zisk v hodnote 200,- €/deň (slovom dvesto EUR) v období od vrátenia Vozidla až do ukončenia všetkých súvisiacich opráv.
  15. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi na telefónne číslo uvedené v kontaktoch na webovej stránke VelkyVoz.sk alebo elektronickou poštou na adresu pozicovna@velkyvoz.sk všetky vzniknuté škody a tiež skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku škôd na predmete nájmu.
  16. Nájomca je povinný v prípade dopravnej nehody alebo inej škodovej udalosti postupovať nasledovne, ak tomu nebránia zdravotné obmedzenia bezprostredne súvisiace s dopravnou nehodou:
   • privolať políciu,
   • poznamenať evidenčné čísla vozidiel zúčastnených na dopravnej nehode a/alebo vozidiel, ktoré nehodu zapríčinili aj v prípade, že nie sú poškodené,
   • získať mená a adresy účastníkov nehody (vodičov) a očitých svedkov nehody,
   • zhotoviť fotodokumentáciu miesta nehody a rozsahu poškodenia všetkých účastníkov nehody,
   • vyplniť tlačivo Záznam o nehode,
   • neuznávať nároky žiadnej tretej strany,
   • riadiť sa všeobecnými poistnými podmienkami,
   • bezodkladne informovať telefonicky Prenajímateľa o skutočnostiach súvisiacich s nehodou,
   • postupovať podľa ďalších pokynov Prenajímateľa.
  17. Nájomca je povinný v prípade vandalizmu a odcudzenia predmetu nájmu alebo jeho časti postupovať nasledovne:
   • privolať políciu a prevziať záznamy od polície dokumentujúce vandalizmus alebo odcudzenie,
   • vyhotoviť fotodokumentáciu poškodeného Vozidla resp. miesta kde sa predmet nájmu naposledy nachádzal,
   • riadiť sa všeobecnými poistnými podmienkami,
   • bezodkladne informovať telefonicky Prenajímateľa o skutočnostiach súvisiacich s odcudzením,
   • odovzdať Prenajímateľovi prevzaté dokumenty a kľúče od predmetu nájmu a protokol polície.
  18. Nájomca je povinný znášať náklady na škody nekryté poistnou zmluvou v plnom rozsahu. Poistné krytie Vozidla sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti Vozidla, výbavu, zariadenie ako i osobné veci Nájomcu. Zmluvná spoluúčasť je 10% minimálne však 500,- €.
  19. Nájomca sa zaväzuje vykonávať na Vozidle pravidelnú kontrolu najmä stavu prevádzkových kvapalín, tlaku v pneumatikách a v prípade potreby vykonať základnú údržbu.
  20. Nájomca nie je oprávnený vykonávať ani dať vykonať na Vozidle akékoľvek úpravy ako najmä: vŕtanie, skrutkovanie, lepenie, olepovanie, maľovanie, natieranie, sprejovanie atď.
  21. Ak je počas prenájmu nutné vykonať na Vozidle opravu, Nájomca je povinný vopred konzultovať opravu s Prenajímateľom. Prenajímateľ schválenie opravy pošle Nájomcovi písomne správou elektronickej pošty prípadne SMS. Doklady preukazujúce opravu odovzdá Nájomca Prenajímateľovi a Prenajímateľ ich dohodnutou formou preplatí Nájomcovi. Ak sa na doklade za opravu uvádza odberateľ, musí byť ako odberateľ uvedený Prenajímateľ.
  22. Nájomca súhlasí s tým, aby mu Prenajímateľ odobral Vozidlo na jeho náklady, ak Vozidlo po skončení nájmu dobrovoľne nevráti Prenajímateľovi alebo ak Vozidlo používa v rozpore so Zmluvou. Zároveň Nájomca dáva Prenajímateľovi súhlas k tomu, aby za tým účelom použil služby tretej osoby. Nájomca si je zároveň vedomý skutočnosti, že v prípade neodovzdania Vozidla Prenajímateľovi v dohodnutom čase, sa jeho ďalším užívaním dopúšťa spáchania trestného činu Neoprávneného používania cudzieho motorového Vozidla podľa § 217 Trestného zákona.
  23. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľom poskytnutá povinná výbava Vozidla spĺňa požiadavky Slovenských právnych predpisov, a pokiaľ Nájomca použije Vozidlo mimo územia Slovenskej republiky, je povinný pre prípad potreby doplniť povinnú výbavu Vozidla podľa legislatívy daného štátu. Nájomca prehlasuje, že pozná alebo si vie zistiť informácie o uvedených skutočnostiach.
  24. Nájomca je oprávnený využiť na parkovanie jeho osobného motorového Vozidla počas doby nájmu pozemok Prenajímateľa v mieste odovzdania predmetu nájmu. Prenajímateľ nezodpovedá Nájomcovi za škodu, ktorá Nájomcovi vznikne na jeho zaparkovanom Vozidle a veciach v ňom odložených, s výnimkou prípadov, kedy škoda vznikne jeho úmyselným zavinením. Nájomca prehlasuje, že si je uvedenej skutočnosti vedomý a Vozidlo na pozemku Prenajímateľa parkuje na svoje vlastné riziko.
 6. Záverečné ustanovenia
  1. Nájomca prehlasuje, že súhlasí s použitím a so spracovaním jeho osobných údajov pre účely uzatvorenia Zmluvy, ako aj pre prípad vymáhania nárokov z nej vyplývajúcich.
  2. Nájomca súhlasí s tým, že údaje, ktoré poskytol Prenajímateľovi, môžu byť Prenajímateľom a jeho dodávateľmi uchovávané, spracovávané a elektronicky prenášané.
  3. Spôsob a podmienky spracúvania osobných údajov Nájomcu, ku ktorým dochádza na základe Zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VZP, ako aj informácie o právach Nájomcu ako dotknutej osoby sú špecifikované v Pravidlách ochrany osobných údajov na webovej stránke VelkyVoz.sk.
  4. Zmluva a Preberací protokol sa vyhotovujú v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých si po ich podpise nechá jedno vyhotovenie (1) každý z Účastníkov. VZP zasiela Prenajímateľ Nájomcovi elektronickou poštou v prílohe správy súčasne s elektronickým potvrdením rezervácie Vozidla.
  5. Účastníci sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a VZP. Účastníci sú povinní informovať druhého Účastníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie Zmluvy a VZP.
  6. Účastníci sú povinní plniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a VZP tak, aby nedochádzalo k omeškaniu s plnením jednotlivých termínov  a s plnením jednotlivých peňažných záväzkov.
  7. Ustanoveniami o zmluvnej pokute ako aj uplatnením ustanovení o zmluvnej pokute alebo úhradou zmluvnej pokuty podľa Zmluvy a VZP  nie je dotknuté právo Účastníkov na náhradu škody ani obmedzená jej výška.
  8. Nájomca na znak súhlasu dobrovoľne akceptuje tieto VZP potvrdením elektronického Súhlasu pred odoslaním objednávky prenájmu Vozidla v elektronickom rezervačnom systéme na webovej stránke VelkyVoz.sk a Nájomca súčasne vyhlasuje, že s obsahom VZP sa oboznámil, obsah VZP mu je jasný a zrozumiteľný a súhlasí s ním, a že VZP nie sú uzavreté za pre neho nevýhodných podmienok.

VZP v tomto znení sú platné od 11.3.2023.

 

Všeobecné zmluvné podmienky pre nájom hnuteľnej veci

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky pre nájom hnuteľnej veci (ďalej len „VZP“) bližšie upravujú obchodný vzťah vzniknutý na základe Zmluvy o prenájme hnuteľnej veci (ďalej len „Zmluva“) uzavretej medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným Bofirex s.r.o., Bajzova 48A, 010 01 Žilina, IČO: 47226587, DIČ: 2023804508, IČ-DPH: SK2023804508 ako prenajímateľom (ďalej len „Prenajímateľ“) a druhým účastníkom Zmluvy ako nájomcom (ďalej len „Nájomca“) a spoločne s Prenajímateľom (ďalej len „Účastníci“ a každý samostatne ako „Účastník“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
  2. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a VZP je aj preberací protokol pre odovzdanie a vrátenie hnuteľnej veci.
  3. Všetky ceny uvedené najmä v Zmluve, VZP, na webovej stránke VelkyVoz.sk sú uvádzané vrátane Dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
  4. Predmetom Zmluvy je prenájom hnuteľnej veci (ďalej len „Vec“) opísanej v Zmluve a v preberacom protokole vrátane príslušenstva.
  5. Nájomca zaslaním záväznej rezervácie a uhradením celej alebo časti zálohy na prenájom vyjadruje súhlas s týmito VZP akceptuje tieto VZP, ktoré sa tým stávajú pre Účastníkov záväzné.
 2. Základné podmienky
  1. Doba nájmu Veci je minimálne 3 dni a minimálne 7 dní počas letných školských prázdnin, ak sa Účastníci nedohodli inak.
  2. Pri prevzatí Veci musí Nájomca predložiť Prenajímateľovi k nahliadnutiu občiansky preukaz alebo cestovný pas.
  3. Ak je Nájomcom právnická osoba, pri prevzatí Veci predloží štatutár osobné doklady rovnako ako je uvedené v bode 2.2 a súčasne so Zmluvou podpíše aj zmluvu o ručení, ktorou sa zaviaže k uspokojeniu záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi v prípade, že tieto nevysporiada samotný Nájomca.  Zmluva o ručení podľa predchádzajúcej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
 3. Rezervácia
  1. Objednávku prenájmu Veci zasiela Nájomca Prenajímateľovi najmä vyplnením on-line rezervačného formulára na webovej stránke VelkyVoz.sk, alebo zaslaním elektronickou poštou na adresu pozicovna@velkyvoz.skalebo telefonicky alebo iným obvyklým spôsobom.
  2. Ak Nájomca zaslal Prenajímateľovi objednávku vyplnením on-line rezervačného formulára, obratom obdrží rezervačnú zálohovú faktúru a súčasne je termín zvolenej Veci v rezervačnom systéme rezervovaný pre Nájomcu. Ak Nájomca využil inú formu zaslania objednávky, spracovanie objednávky bude manuálne a bude vykonané najneskôr do nasledovného pracovného dňa po prijatí objednávky a v tejto lehote pošle Prenajímateľ Nájomcovi rezervačnú zálohovú faktúru a súčasne rezervuje termín zvolenej Veci v rezervačnom systéme pre Nájomcu. Ak Nájomca využije inú formu zaslania objednávky ako on-line rezervácie, berie na vedomie, že on-line rezervácie iných nájomcov majú prednosť pred jeho objednávkou a tento stav platí až do vytvorenia a zaslania rezervačnej zálohovej faktúry Nájomcovi Prenajímateľom.
  3. Pripísaním rezervačnej zálohy Nájomcu na bankový účet Prenajímateľa v termíne splatnosti sa stáva rezervácia pre Účastníkov záväznou. Neuhradením rezervačnej zálohy v termíne splatnosti sa rezervácia v rezervačnom systéme automaticky ruší.
  4. Prenajímateľ je oprávnený zrušiť záväznú rezerváciu v prípade ak sa rezervovaná Vec stane po rezervácii nepoužiteľnou na svoj účel pre jej závažné nepredvídateľné poškodenie a ak je súčasne predpoklad, že do začiatku prenájmu sa nepodarí poškodenia odstrániť. Ak sa nepodarí Účastníkom dohodnúť na náhradnom riešení ako napr. posun termínu, náhradná Vec a iné, uhradí Prenajímateľ Nájomcovi zaplatené zálohy prevodom na bankový účet najneskôr do 7 dní od zrušenia záväznej rezervácie. Nájomca nie je oprávnený, pri zrušení záväznej rezervácie Prenajímateľom, domáhať sa akejkoľvek náhrady škody.
  5. Cena nájmu a ďalších služieb spojených s nájmom Veci sú splatné v lehotách uvedených v zálohovej faktúre. Ak nebude zálohová platba pripísaná na účet Prenajímateľa najneskôr do 7 dní po dátume splatnosti uvedenom v zálohovej faktúre, má sa za to, že Nájomca zrušil záväznú rezerváciu viac ako 28 dní pred začiatkom prenájmu.
  6. V prípade zrušenia záväznej rezervácie Nájomcom bude Prenajímateľ účtovať Nájomcovi poplatok za zrušenie záväznej rezervácie (storno poplatok) vo výške:
   • 25% z celkovej základnej ceny prenájmu Veci, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 28 dní pred začiatkom prenájmu,
   • 50% z celkovej základnej ceny prenájmu Veci, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 14 dní a menej alebo rovno 28 dní pred začiatkom prenájmu,
   • 75% z celkovej ceny prenájmu Veci, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 1 deň pred začiatkom prenájmu a menej alebo rovno 14 dní pred začiatkom prenájmu.
   • Neprevzatím Veci, neskorším prevzatím Veci na začiatku prenájmu ani predčasným vrátením Veci pred koncom prenájmu nevzniká Nájomcovi nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu ani nevzniká nárok na uplatnenie storno poplatkov.
  7. Kaucia tvorí vratnú zálohu a Prenajímateľ je oprávnený započítať ju so skutočnými nákladmi na odstránenie vzniknutej škody v prípade straty a/alebo poškodenia Veci alebo jej časti a/alebo v prípade straty a/alebo poškodenia zariadenia, vybavenia a príslušenstva Veci. Kaucia môže byť použitá aj na krytie poplatkov a/alebo pokút vyplývajúcich z používania Veci Nájomcom v čase od prevzatia až po vrátenie Veci. Kaucia môže byť použitá aj na krytie poplatkov a/alebo pokút vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VZP. Výška škody je stanovená najmä cenami tovaru uvedenými v aktuálnom katalógu MOVERA, skutočnými nákladmi na opravu alebo ich kombináciou. V prípade, že škodu nie je možné vyčísliť, je Prenajímateľ oprávnený zadržať celú kauciu až do doby úplného doriešenia a vyčíslenia škodovej udalosti najviac však na dobu 6 mesiacov. V prípade, ak podá Prenajímateľ žalobu o náhradu škody na súd (všeobecný alebo rozhodcovský), predlžuje sa doba zadržania kaucie až do skončenia súdneho konania. Ak je výška škody vyššia ako hodnota kaucie, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi rozdiel na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 7 dní. Výška kaucie Veci je uvedená na webovej stránke VelkyVoz.sk v časti Cenník. Prenajímateľ je povinný vyúčtovať a vrátiť Nájomcovi kauciu najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania Veci, pokiaľ nie je Prenajímateľom zadržaná v zmysle ustanovení Zmluvy a týchto VZP.
 4. Preberanie Veci
  1. Miesto preberania Veci je, ak sa Účastníci nedohodnú inak, v prevádzke prenajímateľa, ktorej adresa je zverejnená na webovej stránke VelkyVoz.sk.
  2. Štandardný čas odovzdania Veci je v prvý deň prenájmu od 12:00 hod. a čas vrátenia Veci do 12:00 hod. v posledný deň prenájmu. Presné časy preberania Veci si Účastníci dohodnú minimálne jeden deň pred preberaním Veci. V prípade dovozu a/alebo odvozu Veci na dohodnuté miesto sa čas potrebný na dovoz a/alebo odvoz započítava do doby prenájmu Veci.
  3. Prenajímateľ sa zväzuje odovzdať Vec Nájomcovi v stave spôsobilom na použitie a čistú. V prípade dovozu Veci odchádza čisté z prevádzky prenajímateľa.
  4. Prenajímateľ Nájomcovi vysvetlí funkcie a bezpečné ovládanie a používanie Veci a jej príslušenstva a spôsob čistenia a údržby. Prenajímateľ súčasne informuje Nájomcu o technickom stave, prípadných poškodeniach a nedostatkoch na Veci a na jej príslušenstve. Tieto poškodenia a nedostatky musia byť uvedené v preberacom protokole. Zaškolenie je v rozsahu cca 15 min. Nájomca je povinný toto zaškolenie absolvovať.
  5. Nájomca sa zaväzuje Vec vrátiť Prenajímateľovi nepoškodenú, vyčistenú. V prípade porušenia tohto bodu alebo jeho časti je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu pre každý jeden nasledovný prípad samostatne: znečistená Vec 25,- €, veľmi znečistená vec  (blatom, živicou, farbou, lepidlom, olejom a pod.) 100,- €. Ak cena za náhradu škody v týchto VZP nie je uvedená, je Nájomca povinný uhradiť skutočnú škodu vyčíslenú dodatočne na základe skutočných nákladov. V tomto prípade je Prenajímateľ oprávnený zadržať kauciu až do úplného doriešenia a vyčíslenia skutočnej škody.
  6. Kontrola a prevzatie Veci pri jej vrátení Nájomcom Prenajímateľovi trvá cca 15 minút. Nájomca je povinný tento čas strpieť.
  7. Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvný poplatok za oneskorené vrátenie Veci a to 5,- € za každú začatú hodinu po uplynutí doby nájmu až do času vrátenia Veci.
  8. Pokiaľ Nájomca pri odovzdaní Veci neuvedie inak, platí, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, v dôsledku ktorých by v súvislosti s používaním Veci počas doby nájmu mohla Prenajímateľovi do budúcna vzniknúť škoda.
 5. Ostatné práva a povinnosti Účastníkov
  1. Nájomca sa zaväzuje Vec používať primerane jej povahe a určeniu. Vec je zakázané požívať v rozpore s účelom, na ktorý slúži.
  2. Nájomca zodpovedá za udalosti, ktoré by mohli mať finančný alebo morálny dopad na Prenajímateľa alebo Vec.
  3. Nájomca hradí všetky náklady na prevádzku a údržbu Veci počas celej doby prenájmu.
  4. Nájomca je zodpovedný za všetky škody, ktoré vzniknú neprimeraným používaním Veci a sú spôsobené ním samotným a/alebo tretími osobami, odhliadnuc od bežného opotrebenia.
  5. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi na telefónne číslo uvedené v kontaktoch na webovej stránke VelkyVoz.sk alebo elektronickou poštou na adresu pozicovna@velkyvoz.skvšetky vzniknuté škody a tiež skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku škôd na Veci.
  6. Nájomca nie je oprávnený vykonávať ani dať vykonať na Veci akékoľvek úpravy ako najmä: vŕtanie, skrutkovanie, lepenie, olepovanie, maľovanie, natieranie, sprejovanie atď.
  7. Ak je počas prenájmu nutné vykonať na Veci opravu, Nájomca je povinný vopred konzultovať opravu s Prenajímateľom. Prenajímateľ schválenie opravy pošle Nájomcovi písomne správou elektronickej pošty prípadne SMS. Doklady preukazujúce opravu odovzdá Nájomca Prenajímateľovi a Prenajímateľ ich dohodnutou formou preplatí Nájomcovi. Ak sa na doklade za opravu uvádza odberateľ, musí byť ako odberateľ uvedený Prenajímateľ.
  8. Nájomca súhlasí s tým, aby mu Prenajímateľ odobral Vec na jeho náklady, ak Vec po skončení nájmu dobrovoľne nevráti Prenajímateľovi alebo ak Vec používa v rozpore so Zmluvou. Zároveň Nájomca dáva Prenajímateľovi súhlas k tomu, aby za tým účelom použil služby tretej osoby. Nájomca si je zároveň vedomý skutočnosti, že v prípade neodovzdania Veci Prenajímateľovi v dohodnutom čase, sa jeho ďalším užívaním dopúšťa páchania trestného činu Neoprávneného používania cudzej veci podľa § 217 Trestného zákona.
 6. Záverečné ustanovenia
  1. Nájomca prehlasuje, že súhlasí s použitím a so spracovaním jeho osobných údajov pre účely uzatvorenia Zmluvy, ako aj pre prípad vymáhania nárokov z nej vyplývajúcich.
  2. Nájomca súhlasí s tým, že údaje, ktoré poskytol Prenajímateľovi, môžu byť Prenajímateľom a jeho dodávateľmi uchovávané, spracovávané a elektronicky prenášané.
  3. Spôsob a podmienky spracúvania osobných údajov Nájomcu, ku ktorým dochádza na základe Zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VZP, ako aj informácie o právach Nájomcu ako dotknutej osoby sú špecifikované v Pravidlách ochrany osobných údajov na webovej stránke VelkyVoz.sk.
  4. Zmluva, a Preberací protokol sa vyhotovujú v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých si po ich podpise nechá jedno vyhotovenie (1) každý z Účastníkov. VZP zasiela Prenajímateľ Nájomcovi elektronickou poštou v prílohe správy súčasne s elektronickým potvrdením rezervácie Vozidla.
  5. Účastníci sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a VZP. Účastníci sú povinní informovať druhého Účastníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie Zmluvy a VZP.
  6. Účastníci sú povinní plniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a VZP tak, aby nedochádzalo k omeškaniu s plnením jednotlivých termínov  a s plnením jednotlivých peňažných záväzkov.
  7. Ustanoveniami o zmluvnej pokute ako aj uplatnením ustanovení o zmluvnej pokute alebo úhradou zmluvnej pokuty podľa Zmluvy a VZP  nie je dotknuté právo Účastníkov na náhradu škody ani obmedzená jej výška.
  8. Nájomca na znak súhlasu dobrovoľne akceptuje tieto VZP potvrdením elektronického Súhlasu pred odoslaním objednávky prenájmu Veci v elektronickom rezervačnom systéme na webovej stránke VelkyVoz.sk a Nájomca súčasne vyhlasuje, že s obsahom VZP sa oboznámil, obsah VZP mu je jasný a zrozumiteľný a súhlasí s ním, a že VZP nie sú uzavreté za pre neho nevýhodných podmienok.

VZP v tomto znení sú platné od 11.3.2023.

Nákupný košík